HomeWebshopContactMijn account

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1. Gifts&Dreams kan niet garanderen dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten en kan eveneens niet garanderen dat alle informatie up- to- date is.
1.2. Gifts&Dreams kan op elk moment de inhoud van de site aanpassen.
1.3. De kleuren op uw scherm kunnen verschillen van het originele product. Dit hangt onder andere af van uw instellingen op uw computer. Wij doen ons uiterste best om de juiste kleuren op onze webshop te tonen. 
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …. op de webshop van Gifts&Dremas gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
1.4. Gifts&Dreams behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.5. Deze website is intellectueel eigendom van Gifts&Dreams. Niets mag worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van Gifts&Dreams.
1.6. Wanneer u iets bestelt via onze webshop dient u de Algemene Voorwaarden te aanvaarden alvorens tot de koop over te gaan.

Prijzen en verzakingsrecht

2.1. Alle vermelde verkoopprijzen zijn in euro, inclusief BTW. De verzendkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Deze worden berekend aan het einde van uw bestelling. Speciale aanbiedingen worden steeds duidelijk vermeld op de website en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen of kortingen te annuleren.
2.3. Verzakingsrecht
De koper heeft het recht binnen de 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop (verzakingsrecht), zonder betaling van een boete en zonder motivering, en dit vanaf:
* Indien je koos voor “afhaling in de winkel”: de eerste werkdag die volgt op de dag van de bestelling.
* Indien je koos voor verzending naar een adres: de dag volgend op de aanlevering of volgend op de eerste aanbieding. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Solden worden niet teruggenomen noch omgeruild.

Volgende voorwaarden (type verkoop gerelateerd) en werkwijzen zijn hierbij van toepassing om kunnen gebruik te maken van het verzakingsrecht:

Gifts&Dreams moet eerst op de hoogte gebracht worden van de toepassing van het verzakingsrecht, en dit via een schrijven naar info@giftsanddreams.be of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drage. De goederen moeten na akkoord met Gifts&Dreams aangeleverd worden aan Gifts&Dreams, Kasteelstraat 47, 9550 Herzele
en dit vóór het verstrijken van de termijn (zoals beschreven in het begin van punt 2.3).

De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant. De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd.

Gifts&Dreams behoudt zich het recht om de goederen te weigeren na ontvangst indien de goederen zich niet in de originele staat bevinden, of indien Gifts&Dreams niet op de hoogte werd gebracht en/of de goederen ons bereiken na het verstrijken van de termijn. Vertragingen in de transport voor gelijk welke reden dan ook vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en houdt geen verlenging van de acceptatietermijn in.

2.4. Om gebruik te maken van je verzakingsrecht, mail je volgende informatie naar info@giftsanddreams.be: naam, adres, de bevestigingsmail, de ordergegevens en de besteldatum. De werkwijze van het verzakingsrecht vind je hoger onder nummer 2.3. en 2.4. van deze Algemene Voorwaarden.

Verzending en levering

3.1. Gifts&Dreams streeft naar een zo snel mogelijke verzending. Wij verzenden binnen 3 werkdagen na betaling van uw bestelling met uitzondering van vakantieperiodes waar deze termijn langer kan duren.
3.2. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de koper bij zijn bestelling wordt doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.
3.3. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het order.
3.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Bpost of een andere verzendingsdienst op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van de verzendingsdienst.
3.5. Gifts&Dreams is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transport-risico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.
3.6. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Gifts&Dreams het recht het order aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
3.7. Bij weigering van een levering door een klant, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de klant.
3.8. De tarieven van de verzending staan duidelijk vermeld aan het einde van uw bestelling. Indien de verzending duurder blijkt te zijn, dan het standaardtarief, omwille van bv. een zwaarder of groter pakket dan standaard, wordt u hiervan vooraf nog verwittigd.
3.9. U kan het pakket ook kosteloos komen afhalen op het volgende adres: Kasteelstraat 47, 9550 Herzele.
3.10. Gifts&Dreams heeft het recht gedeeltelijke verzendingen te verrichten.
3.11. Gifts&Dreams garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van artikelen veel zorg wordt besteed.

Verzendtarieven

Tarieven voor verzending zijn als volgt:
•België:
tot 5 kg – vast tarief van € 5,50
U kan uw pakket ook gratis komen afhalen, na afsrpaak,
op volgend adres: Kasteelstraat 47, 9550 Herzele.

Betaling

4.1. Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW van 21% en EXCLUSIEF verzendkosten.
4.2. Wij accepteren betalingen via het betaalplatform Bancontact, overschrijving, Maestro, Paypal, Mastercard & Visa. Bij het betalen via Bancontact, Maestro, Mastercard & Visa worden extra kosten aangerekend. Deze kosten worden duidelijk vermeld bij de keuze van uw betaling en worden onmiddellijk in rekening gebracht.
4.3. Verzendkosten worden nadien toegevoegd aan uw bestelling.
4.4. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail.
4.5. Na het ontvangen van uw betaling op ons rekeningnummer, maken wij uw postpakket klaar en verzenden we het binnen de voorziene termijn.

Eigendomsvoorbehoud

5.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Gifts&Dreams tot de volledige betaling van de prijs, incl. alle kosten en lasten. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Retour

6.1. De retourkost is voor rekening van de klant.
6.2. Voor u een retour opstuurt, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen via mail naar info@giftsanddreams.be Na onze goedkeuring kunt u de retour terugsturen op eigen kost (zie 7.1.). Retours kunt u terugsturen naar:
Gifts&Dreams, Kasteelstraat 47, 9550 Herzele.
U kan de retours uiteraard ook zelf ter plaatse komen terugbrengen.
Voorzie voldoende stevige verpakking zodat de goederen in originele staat kunnen ontvangen worden.
6.3. Retours moeten bij ons binnen komen in perfecte staat en ongebruikt.
6.4. Gifts&Dreams is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van geretourneerde artikelen.
6.5. Na 10 kalenderdagen volgend op de levering, gaat Gifts&Dreams ervan uit dat de klant heeft ingestemd met de bestelling.
6.6. Defecte artikelen moeten gemeld worden binnen de 10 kalenderdagen na aankoop en kunnen worden omgeruild voor hetzelfde soort product indien beschikbaar. Na deze 10 kalenderdagen vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
6.7. Terugbetaling voor goederen die geretourneerd werden of defecte items, zullen worden overgemaakt binnen de periode van 10 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen.
6.8. In geval van klachten kunt u contact opnemen info@giftsanddreams.be

Validiteit elektronische communicatie

7.1. Bij het bezoeken van de website of het plaatsen van een order, communiceert u via elektronische weg met Gifts&Dreams en aanvaardt de koper dat alle afspraken, publicaties en andere elektronische berichten dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.

Overmacht

8.1. Gifts&Dreams is niet aansprakelijk, indien en voor zover onze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gifts&Dreams alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Afdrukken

Info Contact Mijn account

Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be